Дар от Управления по развитию языков
02.02.2015

Управление по развитию языков по Карагандинской области передали в дар библиотеке Карагандинского университета "Болашак" издания в помощь изучению казахского языка и литературоведения Казахстана.

Данная литература будет интересна и полезна студентам, магистрантам и преподавателям нашего университета в учебном процессе, а также для самообразования.

​​​​​


​УДК 94 (574) (03)

ББК 63.3 (5 Қаз) я 2

Т 93

Қазақстан Республикасы

Мәдениет министрлігі

Тіл комитетінің тапсырысы бойынша

"Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы" аясында шығарылды

Пікір жазғандар:

Х. Әбжанов, ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі тарих ғылымдарының докторы, профессор

А. Еспембетов, филология ғылымдарының докторы, профессор

Е. Тілешов, Д. Қамзабекұлы

Алаш қозғалысы. Энциклопедиялық анықтамалық. Алматы: Сардар, 2014.- 528 бет.

ISBN 978-601-7174-39-2

Бұл энциклопедиялық анықтамалыққа Алаш қайраткерлері мен катысушылардың өмірбаяны, Алаш қозғалысына, партиясына қатысты ұғымдар мен атаулар, сол кезеңнің тарихи-қоғамдық, мәдени, әдеби дамуын байқататын мағлұматтар енгізілді. Алаш қозғалысына қатысқан тұлғалардың деректі тізімі жасалып ұсынылды. Сондай-ақ, Алаш қозғалысын, оның қайраткерлерінің өмірі мен шығармашылығын зерттеп жүрген ғалымдар жөнінде де мәліметтер берілді.

Анықтамалық оқытушыларға, ізденушілерге, мектеп оқушыларына, сту- денттерге, магистранттарға, ұлтының тарихын танимын деген жалпы көпшілікке арналған.

УДК 94 (574) (03)

ББК 63.3 (5 Қаз) я 2

ISBN 978-601-7174-39-2                                  © Е. Тілешов, 2014

© Д. Қамзабекұлы, 2014

© "Сардар" баспа үйі, 2014


​​УДК 391/395

ББК 63.5

Н 89

"Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитетінің тапсырысы бойынша

"Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы"

аясында шығарылды.

Нүсіпоқасұлы А.

Тал бесіктен жер бесікке дейін / Айып Нүсіпоқасұлы. – Алматы: "Өнер 21-ғасыр" қоғамдық қоры, 2014. – 592 б.

ISBN 978-601-80504-2-8

"Тал бесіктен жер бесікке дейін" деп аталатын бұл жинактың тараулары жеке-жеке кітапша болып, 2002 жылы Үрімші қаласындағы (Қытай) "Шың-

жаң жастар - өрендер" баспасынан араб карпімен жарық көрген. Автор оларды қайтадан қарап, толықтырып, оқырмандарға тұтас бір том етіп ұсынып отыр. Жинақта казақтың салт-дәстүр, әдет-ғұрып, ойын- сауықтары, халықтық тәрбиесі туралы жан-жақты мағлұмат берілген. Кітап оқырманның ұлт мәдениетінің нәрімен сусындап, адами асыл қасиеттер үлгісін санасына сіңіруіне мол септігін тигізері сөзсіз.

Кітап көпшілік оқырманға арналады.

УДК 391/395

ББК 63.5

ISBN 978-601-80504-2-8                                   © Нүсіпоқасұлы А., 2014

© "Өнер 21-ғасыр" ҚҚ, 2014​УДК 821. 0

ББК 83.3 Қаз

М 91

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Тіл комитетінің тапсырысы бойынша "Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы" аясында шығарылды

Мырзахметұлы М.

М91

Абайтану: 1-кітап. Өңд., толықт., 2-бас. - Астана: "InteractivKazakhstan", 2014. - 432 бет.

ISBN 978-601-80211-8-3

ISBN 978-601-80211-9-0 (1 -кітап)

Белгілі абайтанушы, филология ғылымдарының докторы Мекемтас Мырзахметұлы дайындап отырған бұл кітапта ұлы Абай мұрасы, оның зерттелуі туралы жазылған құнды деректер мен мұрағат қазыналары егжей-тегжейлі екшеліп, Абайтану тарихының қалыптасу жағдайы сала-салаға бөлініп баяндалған.

Бір ғасырдан астам уақытта ақын мұрасын танып, бағалау жолындағы жетістіктеріміз бен кемшіліктеріміз бүгінгі күн тұрғысынан таразыланады.

Сонымен қатар ғалымның Абайтану ғылымын қалыптастыру жолындағы ізденістері туралы замандас ғалымдардың ой-пікірлері топтастырылған.

УДК 821. 0

ББК 83.3 Қаз

ISBN 978-601-80211-9-0 (1-кітап)                   © Мырзахметұлы М., 2010

ISBN 978-601-80211-8-3                        © "Деловой Мир Астана" ЖШС, 2010

© "Interactiv Kazakhstan" ЖШС, 2014​​УДК 811.512.122

ББК 81.2 Каз-9

Т 23

"Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Тіл комитетінің тапсырысы бойынша

"Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен

қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған

мемлекеттік бағдарламасы"

аясында шығарылды.

Тасибеков К.

Ситуативный казахский. Мир казахов. – ИП "Такеева А.Б.", 2014г. – 264 с.

ISBN978-601-06-1679-0

Книга для обучения разговорному казахскому языку. В яркой, запоминающейся форме даны социокультурные сведения о казахском народе - специфические факты истории, фольклорные понятия, особенности нацио­нального менталитета, неразрывно связанные с языком. Приведены примеры речевого поведения для жизненных ситуаций: свадеб, похорон, народных праздников и т.д., использующиеся в современном казахском языке. Найдены казахские эквиваленты расхожих пословиц, поговорок, фразеологизмов русского языка.

Книга адресована, в первую очередь, русскоговорящим казахам, а также всей широкой русскоязычной аудитории казахстанских читателей, всем, кто хочет красиво и правильно говорить на казахском языке.

УДК 811.512.12

ББК 81.2 Каз-9

ISBN 978-601-06-1679-0

© К. Тасибеков, 2014.


​​УДК 323 / 324 (574)

ББК 66. 3 (5 Қаз)

С 21

"Қазақстан Республикасы

Мәдениет министрлігі

Тіл комитетінің тапсырысы бойынша

"Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы"

аясында шығарылды

Пікір жазғандар:

К. Юсуп - Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, аудармашы

Қ. Сарекенова - Филология ғылымдарының кандидаты.

Саяси сана саңлақтары (XIX-XX ғғ.)

Орыс тілінен аударған Ғосман Төлеғұулұлы. - Алматы: "Сардар" баспа үйі, 2014. - 496 бет

ISBN 978-601-7174-40-8

Кітапқа ХІХ-ХХ ғасырларда дүние жүзіне белгілі болған философтар мен саясаттанушылардың, мемлекет және коғам қайраткерлерінің кең танымал еңбектері топтастырылған. Өткен замандардағы ғұлама оқымыстылардың тұңғиық рухани әлеміне үңілуге, бүгінгі таңдағы адамзат дамуының күрделі бағыт-бағдарларын пайымдауға, "Мәнгілік ел" идеологиясын басшылыққа алған Қазақстан коғамының рухани-мәдени өмірін кемелдендіруге шама-шарқынша септігін тигізеді деген сеніммен аталмыш еңбектер оқырман қауымға ұсынылып отыр.

УДК 323 / 324 (574)

ББК 66.3 (5 Қаз)

ISBN 978-601-7174-40-8                                   © Төлегұлұлы Ғ., 2014

© "Сардар" баспа үйі, 2014


​​УДК 811.512.122

ББК 81.2 Каз

А 32

Издан по заказу Комитета по языкам

Министерства культуры Республики Казахстан в рамках "Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы"

Айтбайұлы Ө.

Основы казахской терминологии / Ө. Айтбайұлы. – Алматы: Издательство "АбзалАй", 2014. – 384 стр. + 16 стр. цветная вклейка.

ISBN 978-601-7172-42-8

Книга посвящена к рассмотрению проблем казахского тер­минологического словотворчества и этапов становления казахской терминологии. Рассматриваются существующие способы, методы, практика современного терминотворчества. В сборнике система­тизированы научные взгляды и подходы к проблемам казахской терминологии.

Вместе с тем, охвачены материалы автора на русском языке по созданию и деятельности Международного общества "Қазақ тілі", отметившего в этом году свой двадцатипятилетний юбилей.

Настоящая книга является заключительным томом избранных трудов выдающегося лингвиста, поэтому в ней размещена библиография и фотоснимки ученого.

Книга посвящена ученным-лингвистам, филологам и ценителям казахского языка, а также широкому кругу читателей.

УДК 811.512.122

ББК 81.2 Каз

ISBN 978-601-7172-42-8                                            © Айтбаев О., 2014

© "Абзал-Ай", 2014


​​ӘОЖ 811.512.122 (075.8)

КБЖ 81.2 Каз я73

Ә 55

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитетінің

 тапсырысы бойынша "Қазақстан Республикасында

 тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған

мемлекеттік бағдарламасы" аясында шығарылды

Пікір жазғандар:

филология ғылымдарының профессор Ә.Қ. Ахметов

филология ғылымдарының кандидаты, профессор Г.Қ. Қазыбек

педагогика ғылымдарыныңдокторы Ш.Қ. Құрманбаева

Әлімбек Г.

Көркем шығармалар арқылы тіл үйретуге арналған "Қазақ тілі" оку құралы / Г. Әлімбек. - Алматы: 2014. - 176 бет.

ISBN 978-601 -217-495-3

Көркем мәтіндер арқылы тіл үйретуге арналған "Қазақ тілі" - бұл бағыттағы алғаш ұсынылып отырған оқу құралы. Оқу құралына енгізілген үзінді мәтіндер қазақтың классик жазушылары Б. Соқпақбаев, О. Бөкей, С. Мұратбеков пен ағылшын жазушысы Д. Гринвуд шығармаларынан таңдалып алынған.

Оқу кұралында көркем мәтіндегі синоним, омоним, антоним сөздермен, фразеологизмдермен жұмыс істеуге арналған тапсырмалар мен тіл үйренушінің мәтінді, оқиға желісін, ондағы суреттеулер мен детальдарды баяндауына, мәтін мазмұнын қалай түсінгендігін тексеруге арналған бақылау сұрақтары берілген. Құрал тіл үйренушілердің пайдалануына жеңіл, мәтіндер күрделілік деңгейіне қарай берілген.

Оқу кұралы жоғары оқу орындарының жалғастырушы топ студенттері мен тілді өз бетімен оқып үйренушілерге, жалпы тіл үйренудің бастауыш, орта деңгейлерін еңсергендерге арналған.

ӘОЖ 811.512.122 (075.8)

КБЖ 81.2 Казя73

ISBN 978-601-217-495-3                                            © Әлімбек Г., 2014

© РПБК "Дәуір", 2014


УДК 811. 512. 122

ББК 81.2 Қаз-4

К 77

Қазақстан Республикасы

Мәдениет министрлігі

Тіл комитетінің тапсырысы бойынша

"Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы" аясында шығарылды

Пікір жазғандар:

Б. Қалиұлы

филология ғылымдарының докторы, профессор

М. Малбақов

филология ғылымдарының докторы, профессор

Ж. Жақып

филология ғылымдарының докторы, профессор

Құрманбайұлы Ш.

Қазақ терминологиясы: зерттеулер, оқулық, сөздік, библиография. Алматы: "Сардар", 2014. - 928+16 жапсырма бет.

ISBN 978-601-7174-41-5

Бұл кітапқа ғалымның "Қазақ лексикасының терминденуі", "Қазақ терминологиясы дамуының ғылыми қағидаттары", "Алаш және терминтану (XX ғасыр басындағы қазақ терминологиясының дамуы)" атты монографиялары мен "Терминтанушы құралы" атты оқульқ-сөздігі және қазақ терминологиясының бір ғасырдан астам уақыт аралығындағы зерттелуін көрсететін "Терминологиялық әдебиеттердің библиографиялық көрсеткіші" атты еңбектері еніп отыр.

Кітап тіл мамандарына, терминтанушы ғалымдарға, арнаулы сала мамандарына, жоғары оқу орындарының филология факультеттерінің студенттеріне, терминологиялық жұмыстарды үйлестірушілерге, термин және терминология мәселелері, қазақ терминологиясының даму, қалыптасу кезеңдері қызықтыратын көпшілік қауымға арналған.

УДК 811. 512. 122

ББК 81.2 Қаз-4

ISBN 978 - 601- 7174- 41-5                              © Құрманбайұлы Ш., 2014

© "Сардар" баспа үйі, 2014


​ӘОЖ 811.512.122

КБЖ 81.2 Каз

Т 93

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Тіл комитетінің тапсырысы бойынша

"Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың

2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы"

аясында шығарылды

Пікір жазғандар:

Г. Әмірова - филология ғылымдарының кандидаты, доцент.

A. Төрениязова - филология ғылымдарының кандидаты, доцент.

Ж. Өмірбекова - филология ғылымдарының кандидаты, доцент.

Тілешов Е.Е., т.б.

Іскери казак тілі. - Деловой казахский язык: Оку кұралы + CD / Е.Е. Тілешов, Ж.A. Тұрлыбекова, Ұ.К. Каюпова. - Астана: "Руханият" орталығы ЖШС, 2014 - 208 б.

ISBN 978-601-217-475-5

Оку құралы ісқағаздарын жүргізуді үйретуге арналған. Бұл кұрал жеке ісқағаздарының тілін, кұрылымын талдай отырып, қазақ тілінде ісқағаздарын жазуға септігін тигізеді.

Ұсынылып отырған оқу құралы құжат тілін мемлекеттік тілде жүргізетін азаматтарға және өзге де тіл үйренушілерге арналады.

ӘОЖ 811.512.122

КБЖ 81.2 Каз

© Тілешов Е.Е., Тұрлыбекова Ж.А.,

     Каюпова Ұ.К., 2014

ISBN 978-601-217-475-5                          © "Руханият" орталығы ЖШС, 2014

 


Адрес: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ерубаева 16.
Телефоны: +7 (7212) 420425.
Факс: +7 (7212) 420421.
Call Center: 8-8000-80-99-88 (Звонок по Казахстану бесплатный).
Сайт библиотеки Карагандинского университета "Болашак"
Все права защищены ©