Қарлагтың қара қарындашымен... Зерттеудің жалғасы = Черным карандашом Карлага... Продолжение исследования =. Karlag in black pencil... Continuation of research
01.06.2015

УДК 94 (574)

ББК 63.3(5 Қаз)

Қ 41

Қарлагтың қара қарындашымен... Зерттеудің жалғасы / Дулатбеков Н.О. және т.б. - Қарағанды, 2015. - 160 б. Черным карандашом Карлага... Продолжение исследования / Дулатбеков Н.О. и др. - Караганда, 2015. - 160 с. Karlag in black pencil... Continuation of research / Dulatbekov N. O. - Karaganda, 2015. - 160 p.

ISBN 978-601-273-269-6


Бұл кітапта Кеңестер Одағы кезінде НКВД-мен жазықсыз жазаланып, Қарлаг лагерьлерінде айдауда болған саяси қуғын-сүргін құрбандары - суретшілердің еңбектері топтастырылған. Аталмыш мазмұндағы алғашқы кітап 2009 жылы "Қапастағылар қаламынан" деген атаумен жарық көрген болатын. Бұл еңбек - сол зерттеу жұмысының жалғасы.

Кітап көпшілік оқырманға арналған.

В данной книге размещены работы художников - жертв политических репрессии, которые были безвинно осуждены НКВД во времена Советского Союза и сосланы в Карлаг. Первая книга вышла в 2009 году под названием "Творчество в неволе". Данная работа является продолжением исследования.

Книга рассчитана для широкого круга читателей.

This book contains the works of the artists - the victims of political repression who were innocently convicted by NKVD in the Soviet time and were exiled to Karlag. The first book was published in 2009 under the title "Creativity in Captivity". This work is continuation of research.

The book is intended for a wide circle of readers.


Прикрепленные файлы
Адрес: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ерубаева 16.
Телефоны: +7 (7212) 420425.
Факс: +7 (7212) 420421.
Call Center: 8-8000-80-99-88 (Звонок по Казахстану бесплатный).
Сайт библиотеки Карагандинского университета "Болашак"
Все права защищены ©