Новые книги для экономических специальностей
20.04.2015

​​


​​​​Дарибекова А.С. , Бузаубаева П.Н.

"Әлеуметтік сала қаржысы" пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен/ А.С. Дарибекова, П.Н. Бузаубаева. - Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2015. - 88 бет.

"Әлеуметтік сала қаржысы" пәні бойынша оқу - әдістемелік кешен 5В050900 "Қаржы" мамандықтарында күндізгі және сырттай оқу бөлімінде оқитын студенттер үшін арналған.

Берілген оқу-әдістемелік кешен "Әлеуметтік сала қаржысы" пәнін оқуға және ол бойынша сабақ беруге арналған құрал болып табылады.

Оның көмегімен мемлекеттің негізгі әлеуметтік саласының қаржы жоспарының, яғни бюджеттің қаржысын әлеуметтік салалар бойынша орналастыру және жоспарлаудың теориясы мен тәжірибесі қарастырылатын тақырыптарды меңгеруге болады. Оқу - әдістемелік кешенде оқу бағдарламасы, дәріс сабақтарының тезистері, семинарлық сабақтар жоспарлары, СӨЖ және СОӨЖ сабақтарына арналган тапсырмалар берілген.

СӨЖ жэне СОӨЖ талсырмалар жүйесі пәннің кейбір тақырыптарын терендетіп оқығанда студенттерге теориялық білімді және тәжірибелік дағдыны қалыптастыруға бағытталған.


​​​Бұзаубаева П.Н.

"Мемлекеттік бюджет" пәні бойынша оқу - әдістемелік кешен 5В050900 "Қаржы" мамандықтарында күндізгі және сырттай оқу бөлімінде оқитын студентгер үшін арналған / Құраст. Бузаубаева П.Н. - Қарағанды: Болашақ – Баспа, 2015. -156 б.

Берілген оқу-әдістемелік кешен "Мемлекеттік бюджет" пәнін оқуға және ол бойынша сабақ беруге арналған құрал болып табылады.

Оның көмегімен мемлекеттің негізгі қаржы жоспарының, яғни мемлекеттік бюджеттің қаржысын орналастыру және жоспарлаудың теориясы мен тәжірибесі қарастырылатын тақырыптарды жеңіл меңгеруге болады. Оқу - әдістемелік кешенде оку бағдарламасы, дәріс сабақтарының тезистері, семинарлық сабақтар жоспарлары, СӨЖ және СОӨЖ сабақтарына арналған тапсырмалар берілген.

СӨЖ және СОӨЖ тапсырмалар жүйесі пэннің кейбір тақырыптарын терендетіп окығанда студентгерге теориялық білімді және тәжірибелік дағдыны қалыптастыруға бағытталған.


​​​Тазабеков А.И.

Экономика рынка труда: Учебно-методический комплекс по дисциплине  для специальности 5В050600 - Экономика / Сост. А.И. Тазабеков - Караганды: РИО "Болашак-Баспа", 2015.- 81 стр.

В учебно-методическом комплексе представлен материал по курсу дисциплины "Экономика рынка труда". В нем рассматривается сущность рынка труда, модели и сегменты, механизм функционирования рынка труда, занятость и безработица, ее виды и причины, особенности рынка труда в Казахстане и принципы государственного регулирования рынка труда. Учебно-методический комплекс содержит тезисы лекционных занятий, планы семинарских занятий, задания для СРСП и СРС.


Адрес: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ерубаева 16.
Телефоны: +7 (7212) 420425.
Факс: +7 (7212) 420421.
Call Center: 8-8000-80-99-88 (Звонок по Казахстану бесплатный).
Сайт библиотеки Карагандинского университета "Болашак"
Все права защищены ©