Труды профессора Н.О. Дулатбекова

​Статьи в прессе

"До свиданья, друг мой, до свиданья…". Карагандинские страницы Есенина-Вольпина // Казахстанская правда. – 2015. – 29 мая . – № 99. – С. 15.

Карлаг: память во имя будущего: Страницы истории // Казахстанская правда. – 2016. – 2 сент.(№ 168.) – С. 14-15.

Книги


67.71(5Қаз)

Д 79

Дулатбеков, Н.О. Билер соты мен ұлттық дәстүрлердің жандануы: заңшығармашылық және әлеуметтік тәжірибе : жинақ / Н.О.Дулатбеков, А.Ә.Биебаева, Б.К.Сыздық, А.Божқараұлы, М.А.Қызылов. – Қарағанды : Болашақ – Баспа, 2008. – 192 б. – ISBN 9965-534-39-Х.

Бұл жинақ Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты және "Интеллектуал-Парасат" заң компаниясы ұйымдастырған "Қазақтың билер соты – бірегей сот жүйесі" халықаралық ғылыми конференциясына орайластырып шығарылып отыр. Жинақта авторлар ұжымы билер соты мен дәстүрлі құқықтың онымен сабақтас өзге де институттарының табиғаты және бүгінгі күн талаптарын қанағаттандыру мүмкіндіктері жайлы ой қозғайды, сонымен қатар жекелеген заң актілерінің қазақ тіліндегі бейресми мәтінін ұсынады.


83.3

Т 14

Тайшыбай, З., Дулатбеков, Н. Жақып Ақбаев (Күрескерлік өмірбаяны) : монография / З.Тайшыбай, Н.Дулатбеков. – Алматы : Жеті жарғы, 1997. – 90 б. – ISBN 5-7667-4126-Х.

Бұл еңбекте әйгілі заңгер, үлкен ғалым және қазақ халқының тәуелсіздігі үшін өмірінің ақырына дейін күрескен азамат Жақып Ақбайұлының күрескерлік өмірбаянына талдау жасалған.

Кітап ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы Қазақстанның тәуелсіздігі, қазақ халқының отарлық езгіге қарсы күресі тарихына ден қойған қалың оқырман қауымға, тарихшы-зерттеушілерге, мектеп оқушылары мен студенттерге арналған.

 


67.3(5Қаз)

Д 79

Дулатбеков, Н.  Қазақтың әдеп-ғұрып заңдары=Обычное право казахов (мемлекет және құқық тарихы бойынша хрестоматия=хрестоматия по истории государства и права) : жинақ / Н.О.Дулатбеков. – Астана : Әділет, 2006. – 236 б. – ISBN 9965-784-02-7.

Жинаққа Омбы облыстық мемлекеттік мұрағатынан алынған материалдар бойынша дайындалған ХІХ ғасырдағы дала заңдарына, халықтық әдет-ғұрып, салт-санаға қатысты қағидалар топтастырылған. Нақтылы дерек-дәйектерге негізделген дүниелер бүгінгідей мемлекет және құқық тарихын қайтадан жазып жатқан кезде аса бағалы деп білеміз.

 

67.3(5Қаз)

Д 82

Дулатбеков, Н.О. Қазақстан Республикасы мемлекет және хұқ тарихынан хрестоматия : хрестоматия / Н.О.Дулатбеков. – Қарағанды : ҚарМУ, 1994. – 140 б. – ISBN 5-8380-1322-2.

Заң оқу орындарында берілетін "Қазақстан Республикасы мемлекет және хұқ тарихынан" пәніне арналып құрастырылған хрестоматияға қазақтың ғұлама, аузы дуалы билерінің биліктері, заң, әділеттік хақындағы ата сөздер, мақал-мәтелдер енгізілген.

Заң факультеттерінің студенттеріне, оқытушыларға және сөз кадірін қастер тұтар қалың оқырмандарға арналған.

 


67.628.102(5Қаз)

Д 81

Дулатбеков, Н. О., Бекбергенов, Н.А. Қылмыстардың жиынтығы бойынша жаза тағайындау=Назначение наказания по совокупности преступлений / Н. О. Дулатбеков, Н.А.Бекбергенов. - Қарағанды : Болашақ-Баспа, 2002. - ISBN 9965-528-47-0.

Монографияда жаңа қылмыстық заңдылықтар, соттық-тергеу тәжірибесін теориялық жинақтау және заң әдебиеттерін талдау негізінде жаза тағайындау қағидаларының мазмұны мен қылмыстардың жиынтығы бойынша қылмыстық жазаны оқып-зерттеудің ерекшеліктері жан-жақты ашылады.

 


67.628.102(5Қаз)

Д 81

Дулатбеков, Н. О. Қылмыстық  жаза тағайындау: Теория және практика мәселелері / Н. О. Дулатбеков. - Астана : Фолиант, 2002. - 446с. - ISBN 9965-528-56-X.

Бұл еңбекте қылмыстық құқықтың қордалы салаларының бірі – жаза тағайындау институтының аспектілері жан-жақты сөз болады. Автор жаза тағайындау институтының тұмса тарихынан бастап, күні бүгінге дейін сонар тартып, бір ізбен баяндап шығады.

 


67.408(5Қаз)

Д 81

Дулатбеков, Н. О. және т.б.   Қылмыстық заңнаманы мәтіндік сараптау тәжірибесі / Н. О. Дулатбеков, Б. К. Сыздық, А. Ә. Биебаева. - Қарағанды : Болашақ-Баспа, 2008. - 183с. - ISBN 9965-790-74-4.

     Бұл еңбек ҚР ҚК-дегі терминологиялық, редакциялық олқылықтарды түзетуге арналған. Заңшығармашылық үдерісте қолдануға ұсынылады.

 


67.0(5Қаз)я7

Д 81

Дулатбеков, Н. О. және т.б.   Мемлекет және құқық негіздері : оқу құралы / Н. О. Дулатбеков, С. Қ. Амандықова, А. В. Турлаев. - Астана : Фолиант, 2001. – 252 б. - ISBN 9965-477-34-5.

Оқу құралы Мемлекет және құқық негіздері жөніндегі бағдарламаға сәйкес жазылған.

 


74.58

Ж 73

Жиренчин, К.А. и др. Кредитная система в юридическом образовани: рекомендуемые параметры и учебно-методическое обеспечение : учебно-методическое пособие / К.А.Жиренчин, С.Б.Идрисова, С.М.Омирбаев, Н.О.Дулатбеков. – Караганды : Болашак – Баспа, 2004. – 170 с. – ISBN 9965-674-50-7.

В данном учебно-методическом пособии рассматриваются общие положения и учебно-методическое обеспечение кредитной системы, приводятся образцы учебно-методической документации.

Материалы данного учебно-методического пособия носят рекомендательный характер и рассчитаны на студентов и преподавателей юридических факультетов и вузов.

 


67.628.1(5Каз)я7

Д 81

Дулатбеков, Н. О. и др.  Новые изменения в уголовном законодательстве Республики Казахстан : учебно-метод. пособие / Н. О. Дулатбеков, А. В. Василенко, А. В. Василенко. - Караганда : Болашак-Баспа, 2000. - 76с.

В настоящей работе приведены изменения и дополнения статей УК РК  и дана их краткая характеристика. Приведенный список рекомендуемой литературы позволяет облегчить работу со статьями Уголовного кодекса.

Данное учебно-методическое пособие может быть использовано преподавателями и студентами вузов, а также практическими работниками правоохранительных органов.

 


67.0(5Каз)я7

Д 81

Дулатбеков, Н. О. Основы государства и права  : учеб. пособие / Н. О. Дулатбеков, С. К. Амандыкова, А.В Турлаев. - Караганды : "Болашак-Баспа", 1997. - 138с. - ISBN 5-8380-1643-4.

В учебном пособии излагаются основные положения и определения курса "Основы государства и права". В работе приведены программа курса, схемы, дающие наглядное представление о взаимодействии различных правовых понятий и определений, хрестоматийная литература, а также перечень нормативных актов и специальной учебной литературы в области государства и права.

В работе рассматриваются основные отрасли действующей правовой системы Республики Казахстан.

Рекомендуется слушателям подготовительных курсов, абитуриентам и студентам неюридических факультетов, изучающим Основы государства и права Республики Казахстан.

 


67.3(5Каз)я7

Д 81

Дулатбеков, Н. О. и др. Основы государства и права современного Казахстана: учеб. пособие / Н. О. Дулатбеков, С. К. Амандыкова, А. В. Турлаев. - Астана : Фолиант, 2000. - 284с. - ISBN 9965-477-20-5.

Учебное пособие в соответствии с программой по Основам государства и права. Предназначено для студентов неюридических специальностей вузов, средних специальных учебных заведений-колледжей, учащихся гимназий, абитуриентов и самостоятельно изучающих основы государства и права Республики Казахстан.

 


74.58я73

Д 81

Дулатбеков, Н. О. и др. Основы практикующего обучения : учебно - методическое пособие / Н. О. Дулатбеков, Н. А. Бекбергенов, Б. Х. Раимбеков. - Караганда : Болашак-Баспа, 2010. - 116с. - (Методология практикующего обучения. Цикл первый, Учебники и пособия). - ISBN 978-601-273-061-6.

Предлагаемое учебно-методическое пособие является руководством по организации и внедрению практикующего обучения в учебном процессе с целью построения системы прикладных образовательных траекторий.

Предназначено для студентов и преподавателей высших учебных заведений и колледжей.

 


Дулатбеков, Н.О. Преступление и наказание (Занимательная практика по Общей части уголовного права) : учебное пособие. – Караганды: Болашак-Баспа, 1999. – ISBN 5-7667-8538-0.

Предлагаемое читателю учебное пособие включает в себя различные юмористические ситуации, которые имели место в современной уголовной практике. В этой связи пособие содержит разнообразный фактический материал, способствующий развитию профессиональных юридических навыков. В соответствии с этим данное пособие оснащено подробным теоретическим комментарием, специальным терминологическим аппаратом, некоторыми статьями Уголовного кодекса Республики Казахстан, основными вопросами к практике, а также списком рекомендуемой литературы.

Предназначено для студентов юридического факультета, а также для широкого круга читателей.

 


67.628.1(5Каз)

К 84

Кругликов, Л. Л., Дулатбеков, Н.О.  Проблемы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания а примере анализа экономических преступлений) : монография / Л. Л. Кругликов, Н. О. Дулатбеков. - Караганда : КарГУ, 2001. – 216 с. - ISBN 9965-528-23-3.

В монографии раскрываются понятия экономических преступлений и дифференциации ответственности, дается их классификация, называются средства осуществления дифференциации. Особое внимание уделяется технике конструирования квалифицированных составов экономических преступлений, дается характеристика обстоятельств, входящих в наиболее часто используемые блоки квалифицирующих признаков по "вертикали". В приложении даны извлечения из УК Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь и Латвии, недоступные пока основной массе юристов.

 

Труды под редакцией Н.О. Дулатбекова

 


67.3(5 Қаз)

Қ 18

Қазақстан Республикасы мемлекет және құқық тарихынан хрестоматия : хрестоматия / құраст. Н.О.Дулатбеков; қайта толық., 2-ші басылуы. – Астана : Парасат Әлемі, 2004. – 156 б. – ISBN 9965-674-14-0.

Мемлекетіміздің заң оқу орындарында берілетін "Қазақстан Республикасы мемлекет және құқық тарихы" пәніне арналып құрастырылған хрестоматияға туған халқымыздың төл тарихынан ойып тұрып орын алған аузы дуалы, сөзі уәлі атақты билері мен белгілі шешендерінің билік үлгілері, сол сияқты заң және әділет тақырыбындағы аталы сөздер, мақал-мәтелдер енгізілген.

Оқырман қауымның сұранысына орай қайта толықтырылып, екінші рет басылып отырған бұл хрестоматия заң факультеттерінің оқытушылары мен студенттеріне, сөз қадірін бағалай білетін саналы жастарға арналған.

 


63.3(5Қаз)я2

Қ 16

Қаз дауысты Қазыбек би  : энциклопедия / Карагандинский университет "Болашак" ; бас ред. Н. О. Дулатбеков. - Алматы : Полиграфкомбинат, 2011. - 654 б. : цв.ил., портр., рис. - Загл. на корешке. - ISBN 978-601-273-117-0.

Энциклопедия қазақ халқының ұлы перзенті, философ, шешен, мемлекет пен құқық тарихында өшпес із қалдырған Қаз дауысты Қазыбек Келдібекұлының (1667-1764) өмірі мен саяси, әлеуметтік, тарихи еңбегіне арналған.

Бұл еңбек оқу-ағарту, білім, ғылым, ұлттық тарих пен мәдениет мәселелерінің даму тарихын зерттеуші ғалымдар үшін де, жастарға тәрбиелік мәні бар болғандықтан көпшілік оқырмандар үшін де берері мол мағұлмат екені даусыз.

 


83.3(5Қаз)

Қ 45

"Қасым Аманжолов және тәуелсіздік идеясы" атты Республикалық жас ғалымдар мен студенттердің ғылыми-практикалық конференция материалдары : жинақ / Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды "Болашақ" университеті (Қарағанды) ; бас ред. Н. О. Дулатбеков ; жауапты ред. К. Н. Менлібаев. - Қарағанды : Болашақ-Баспа, 2011. - 335 б. : ил. - (100 жыл). - ISBN 978-601-273-106-4.

Бұл жинаққа студенттер, магистраттар мен докторанттардың "Қасым Аманжолов және тәуелсіздік идеясы" атты Қарағанды Болашақ университетінде 20 мамыр 2011 жылы өткізілген Республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдары еңгізілді.

Аталмыш жинақта дауылпаз ақын Қасым Аманжоловтың шығармаларына әдеби және тілдік тұрғыдан жан-жақты талдау жасалған.

 


67.3(5Қаз)я431

Қазақстан Республикасының 2010-2020 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық сасат тұжырымдасын жүзеге асыру мәселелері = Проблемы реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года : ғылыми-тәжірибелік конференциянын материалдары = материалы научно-практической конференции / под. ред. Н.О.Дулатбеков. - Қарағанды : Болашақ-Баспа, 2010. - 387с. - ISBN 978-601-273-021-0.

Бұл жинақта "Болашақ" университетінде 2010 ж. "12" мамырда өткен "Қазақстан Республикасының  2010 -  2020 жылға дейінгі кезеңге арналған тәжірибелік конференциясында ғалымдар мен тәжірибе қызметкерлері жасаған баяндамалар мен ғылыми хабарламалар қамтылған.

Конференцияға қатысушылар түжырымдаманы мақүлдады. Түжырымдаманы жүзеге асыруда мемлекеттік, әкімшілік, қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу заңнамаларын, құқық-бүзушылыққа қарсы әрекеттерді жетілдірудің жолдары, тәсілдері сөз болып нақты үсыныстар орын алды.

Жинақ ғалымдарға, тәжірибе қызметкерлеріне, докторанттарға, аспиранттарға, магистранттар және ЖОО заңтану факультетінің студенттеріне арналған.

 


67.404.532(5Қаз)

Ю 14

Ювенология  : оқулық / жалпы ред. басқ. Н.Дулатбеков. - Астана : Фолиант, 2010. – 500 б. - (Жоғары білім). - ISBN 978-601-292-176-2.

Ұсынылып отырған жұмыс ювеналдық юстиция бойынша мамандандырылатын студенттер, аспиранттар, жоғары оқу орындарының оқытушылары және тәжірибелік қызметкерлерге арналған, арнайы оқулық жасау жөніндегі Қарағанды "Болашақ" университетінің авторлар ұжымының алғашқы тәжірибесі табылады.

 


67.99(2к)8

Н 19

Назначение наказания в виде смертной казни (уголовно-правовые и нравственные аспекты) : сборник / отв. ред. Н.О.Дулатбеков. – Караганда : Болашак – Баспа, 2000. – 108 с. -  ISBN 5-7667-8542-9.

 Настоящий сборник посвящен проблеме существования смертной казни. В нем отражены взгляды, мнения студентов и преподавателей института актуального образования "Болашак", высказанные при проведении деловой игры "Судебный процесс об отмене смертной казни".

Рекомендуется для широкого круга читателей, в том числе специально занимающимся научными исследованиями в этой области.

 


74.200.58

О-54

Олимпиада "Эрудит". Анализ и разработка некоторых рекомендаций по результатам Олимпиалы школьников 27-28 января 2011 года : сборник / Н. О. Дулатбеков [и др.] . - Караганды : Болашак-Баспа, 2011. - 256 с. : ил., табл., фот.

 


83.3(5Қаз)я20

С 42

Сакен Сейфуллин: энциклопедия. - Алматы : Темірқазық, 2010. - 639 б. : ил., портр., карты. - ISBN 978-601-06-1101-6.

Энциклопедия подготовлена Центральным казахским гуманитарным научно-исследовательским институтом при Карагандинском университете "Болашак". Книга была издана в 2010 г. в Алматы издательством "Темірқазық".

Энциклопедия "Сакен Сейфуллин" посвящена жизненному и творческому пути, общественной, литературной деятельности классика казахской поэзии, крупного общественного деятеля, талантливого драматурга Сакена Сейфуллина (1894-1938). В энциклопедии с разных сторон рассматриваются объёмное художественное наследие Сакена Сейфуллина, его поэтический мир, общественно-политические взгляды и в целом авторы раскрывают Сакена Сейфуллина как образца исторической личности Казахстана.

 


74.58

У 81

Учебные программы юридического факультета (1 курс) : сборник / под общ. ред. Н.О.Дулатбеков. – Караганда : Болашак – Баспа, 1998. – 316 с. – ISBN 5-7667-2717-8.

Настоящий сборник учебных программ подготовлен профессорско-преподавательским составом института актуального образования "Болашак" в соответствии с государственным стандартом Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан для юридических вузов.

В него вошли рабочие программы не только по юридическим дисциплинам, но и по курсам социально-гуманитарного цикла и мировоззренческого характера.

Сборник предназначен для преподавателей и студентов юридических факультетов вузов Республики Казахстан, а также абитуриентов и всех интересующихся проблемами юриспруденции и правоведения.

 


74.58

У 81

Учебные программы юридического факультета (2 курс) : сборник / под общ. ред. Н.О.Дулатбеков. – Караганда : Болашак – Баспа, 1998. – 184 с. – ISBN 5-7667-8526-7.

Настоящий сборник учебных программ подготовлен профессорско-преподавательским составом института актуального образования "Болашак" в соответствии с государственным стандартом Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан для юридических вузов.

В него вошли рабочие программы для 2 курса по юридическим и социально-гуманитарным дисциплинам.     

Сборник предназначен для преподавателей и студентов юридических факультетов вузов Республики Казахстан, а также абитуриентов и всех интересующихся проблемами юриспруденции и правоведения.

 


74.58

У 81

Учебные программы юридического факультета (3 курс) : сборник / под общ. ред. Н.О.Дулатбеков. – Караганда : Болашак – Баспа, 1998. – 216 с. – ISBN 5-7667-8526-7.

Настоящий сборник учебных программ подготовлен профессорско-преподавательским составом института актуального образования "Болашак" в соответствии с государственным стандартом Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан для юридических вузов.

В него вошли рабочие программы для 3 курса по юридическим дисциплинам.    

Сборник предназначен для преподавателей и студентов юридических факультетов вузов Республики Казахстан, а также абитуриентов и всех интересующихся проблемами юриспруденции и правоведения.

 


74.58

У 81

Учебные программы юридического факультета (4 курс) : сборник / под общ. ред. Н.О.Дулатбеков. – Караганда : Болашак – Баспа, 1998. – 164 с. – ISBN 5-7667-8526-7.

Настоящий сборник учебных программ подготовлен профессорско-преподавательским составом института актуального образования "Болашак" в соответствии с государственным стандартом Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан для юридических вузов.

В него вошли рабочие программы по юридическим дисциплинам для 4 курса.    

Сборник предназначен для преподавателей и студентов юридических факультетов вузов Республики Казахстан, а также абитуриентов и всех интересующихся проблемами юриспруденции и правоведения.

 


67.3

Х 91

Хрестоматия по истории государства и права : сборник. В 5-ти книгах / сост. Н.О.Дулатбеков, Ж.Артыкбаев. – Караганда : Болашак  - Баспа, 1998. – 140 с. – ISBN 5-7667-2720-8.

Хрестоматия по истории государства и права представляет сборник разнохарактерных, разнопрофильных документов ХІХ и начала ХХ вв., собранных учеными института актуального образования "Болашак" в научно-исследовательской экспедиции г. Омск.

Для студентов, аспирантов, преподавателей и широкого круга читателей.

 


67.400

Ю14

Ювенология : учебник/ под общ. ред. Н.О.Дулатбеков. - Астана : Фолиант, 2010. - 420 с. : табл., рис. - ISBN 978-601-292-176-2.

     Предлагаемая работа является первым опытом коллектива авторов Карагандинского университета "Болашак" по созданию специального учебника, предназначенного для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений и практических работников, которые будут специализироваться по ювенальной юстиции.

 


67.99(2к)8

Қ 97

"Қылмыстық жазаны жеке даралау" арнайы курсын оқып-үйренуге арналған құрал: оқу құралы / құраст. Н.О.Дулатбеков. – Қарағанды: Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, 1996. – 25 б.

 


67.408я73

К 84

Кругликов, Л.Л., Дулатбеков, Н.О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания) : учебное пособие / Л.Л.Кругликов, Н.О.Дулатбеков. – Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2001. – 159 с. – ISBN 5-8397-0145-9. В учебном пособии раскрываются понятия экономических преступлений и дифференциации ответственности, дается их классификация, называются средства осуществления дифференциации. Особое внимание уделяется технике конструирования квалифицированных составов экономических преступлений, приводится характеристика обстоятельств, входящих в наиболее часто используемые блоки квалифицирующих признаков по "вертикали", анализируются санкции экономических преступлений и практика их применения. В приложении содержатся извлечения из УК Республики Казахстан 1997 г. и Республики Беларусь 1999 г., недоступных пока основной массе юристов. Главы 1-3 написаны Л.Л.Кругликовым, глава 4 – Н.О.Дулатбековым. Предназначено для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов, а также для практических и научных работников.

 


67.628

Р 64

Розенберг, Эд.В. Необходимость целесообразного и экономного назначения меры наказания (Призыв к коренной реформе уголовного права): монография / под. к печати Н.О.Дулатбеков. – Караганда: Болашак-Баспа, 1998. – 73 с. Данная монография является классическим произведением права. В ней приводятся рассуждения об определении наказания, рассматриваются философские, психологические, юридические аспекты меры наказания. Для широкого круга читателей.

 


67.408

Р 64

Розенберг, Эд.В. Жаза шараларын мақсатты және үнемді тағайындаудың қажеттілігі (Қылмыстық құқықты түбегейлі реформалауға шақыру) = Необходимость целесообразного и экономного назначения меры наказания (Призыв к коренной реформе уголовного права): монография / Эд.В.Розенберг; баспаға дайындаған з.ғ.д., проф. Н.О.Дулатбеков. – Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2010. – 132 б. Бұл монография құқықтың классикалық туындысы болып табылады. Мұнда жаза қолдануды айқындау туралы талқыланады, жаза шараларының философиялық, психологиялық, заңдылық аспектілері қарастырылады. Бірегей еңбек ілгеріде бір тілдебасылып шыққан еді. Бұл жолы кейінгі жылдарғы мемлекеттік тілдегі оқу-әдістемелік құралдарға деген сұраныстың артуына орай қазақ тіліне аударылып, қоса беріліп отыр. Кітап кең көлемді оқырмандарға арналған.

 


ӘОЖ 343.241

Д 81

Дулатбеков, Н.О. Қылмыстық жаза тағайындау (теория және практика мәселелері): заң ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация / Н.О.Дулатбеков; ғыл. кеңесшісі з.ғ.д., проф. М.С.Нәрікбаев. – Алматы: 2003. – 329 б.

Переводные труды

 


67.99(2)8

Н 34

Наумов, А.В.

Ресей қылмыстық құқығы. Жалпы бөлім : лекциялар курсы. - / ауд. Н.О.Дулатбеков; қайта өңд. және толық.; 2-ші басылымнаң аударылған. – Астана : Фолиант, 2005. – 712 б. – ISBN 9965-528-21-7.

Курсті белгілі Ресей криминалисі, Ресей Ғылыми академиясы Мемлекет және құқық институтының бас ғылыми қызметкері А.В.Наумов РФ  жаңа қылмыстық кодексіне негіздей отырып дайындаған. Кітапта елде болып жатқан демократиялық реформалардың жаңаша үрдісіне сәйкес келетін Ресей қылмыстық құқығының негізгі идеялары мен қағидалары көрініс тапқан.

Курс қылмыстық құқық бойынша жоғары оқу орындары үшін типтік бағдарламаға сәйкес дайындалады.

Екінші басылым толықтырылған болып табылады. Мұнда 1996 ж. РФ ҚК-не 1998 ж. енгізілген  өзгерістер көрініс тапты. Курстың бірқатар тараулары теориялық бағытта барынша кеңейтілді, сонымен бірге автор Курстың  бірінші басылымына қатысты баспасөз бетінде айтылған сын-ескертпелерді есепке алады.

     Оқулық студенттер, аспиранттар, заң институттары мен факультеттері оқытушылары, құқық және соттардың қызметкерлеріне арналған.

 


67.408я73

Н 34

Наумов, А.В. Қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім): лекциялар курсы / А.В.Наумов; қайта өңделіп және толықт. 2-ші басыл. аудар.; аударған з.ғ.к., проф. Н.О.Дулатбеков. – Астана: Фолиант, 2001. – 664 б. – ISBN 9965-528-21-7. Курсты белгілі ресей криминалисі, Ресей Ғылым академиясы Мемлекет және құқық институтының бас ғылыми қызметкері А.В.Наумов РФ жаңа қылмыстық кодексіне негіздей отырып дайындаған. Кітапта елде болып жатқан демократиялық реформалардың жаңаша үрдісіне сәйкес келетін ресей қылмыстық құқығының негізгі идеялары мен қағидалары көрініс тапқан. Курс қылмыстық құқық бойынша жоғары оқу орындары үшін типтік бағдарламаға сәйкес дайындалды. Екінші басылым толықтырылған болып табылады. Мұнда 1996ж. РФ ҚК-не 1998ж. енгізілген өзгерістер көрініс тапты. Курстын бірқатар тараулары теориялық бағытта барынша кеңейтілді, сонымен бірге автор Курстың бірінші басылымына қатысты баспасөз бетінде айтылған сынескертпелерді есепке алды. Оқулық студенттер, аспиранттар, заң институттары мен факультеттері оқытушылары, құқық қорғау органдары және соттардың қызметкерлеріне арналған.

 


Дулатбеков, Н.О.
Судьба узника песчаного лагеря: биография / Н.О.Дулатбеков. – Караганды: Болашак-Баспа, 2012. – 68 с.: фот. – ISBN 978-601-273-129-3.

Книга написана в необычном формате диалога автора и героя. Лев Александрович Вознесенский, видный экономист, публицист, личность с ярким интеллектом, совсем еще молодым человеком оказался в заключении в Песчаном лагере в Казахстане. В условиях жестоких гонений, направленных на уничтожение личности, он сумел с достоинством перенести свою личную трагедию и трагедию своей репрессированной семьи, продолжает делать то, что обязан по долгу совести. В книге приводятся некоторые подлинные документы эпохи сталинского террора, данные из архивов Адресована широкому кругу читателей.


Адрес: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ерубаева 16.
Телефоны: +7 (7212) 420425.
Факс: +7 (7212) 420421.
Call Center: 8-8000-80-99-88 (Звонок по Казахстану бесплатный).
Сайт библиотеки Карагандинского университета "Болашак"
Все права защищены ©