Дар от акима Жамбылской области Кокрекбаева К.Н.
06.11.2015

Аким Жамбылской области Кокрекбаев Карим Насбекович передал в дар библиотеке Академии "Болашақ" издания, выпущенные в рамках празднования 550-летия Казахского ханства.

В данной литературе отражены результаты научных исследований Казахского ханства, рассказывающих об исторических событиях и личностях, оставивших большой вклад и след в истории Казахстана.

Переданные в дар издания будут интересны и полезны студентам, магистрантам и преподавателям нашей академии в учебном процессе, а также для самообразования.УДК 94 (574)

ББК 63.3 (5 Каз)

Г 12

Г 12 Габдуллин Б.

Великое кочевье. Исторические эссе. Четвертое переиздание - Алматы, 2015. - 280 с.

Эта книга - скромная дань памяти тех, кто в течение веков строил государство Казахстан. Это попытка приблизиться к пониманию того, как непросто в наше грозное время стоять у штурвала одного из признанных мировым сообшеством государств, каковым является Казахстан, и, сохраняя верность традициям предков, учитывая накопленный ими опыт, приумножать мощь державы, вести ее к процветанию.

УДК 94 (574)

ББК 63.3 (5 Каз)

ISBN 978-601-06-1537-3

© Габдуллин Б., 2015

© Дом печати "Эдельвейс"​ӘОЖ 342.5

КБЖ 67.40.0.6

С 89

Сұлтанов Қ.

С 89  "Елбасы және Қазақ мемлекеттігі" / Қ. Сұлтанов. - Алматы: "Баспагерлер, полиграфистер және кітап таратушылар Ас- социациясы", 2015. - 488 б. +12 б. жапсырма.

ISBN 978-601-7459-13-0

Қазақстан Республикасы Парламент Мәжілісі Халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі Қуаныш Сұлтанов жылдар желісінде жазылган осы мазмұнды кітабына Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бейбіт әрі жасампаздық жолымен ешкімнің құқын шектемей, Қазақ елінің әлемдік дәрежеде өсіп-өркендеу жетістіктері мен жаңа дәуірдегі мемлекетіміздің мақсат-мүдделерін арқау етеді.

В книге депутата, члена Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Куаныша Султанова отражена многогранная деятельность Главы государства Нурсултана Назарбаева в становлении, динамичном развитии и укреплении международного ав­торитета молодого государства.

ӘОЖ 342.5

КБЖ 67.40.0.6

                                                                    © Султанов Қ.С., 2015

© Баспагерлер, полиграфистер

және кітап таратушылар

ISBN 978-601-7459-13-0                               Ассоциациясы, 2015


​​ӘОЖ 94 (574)

КБЖ 63.3 (5 Қаз)

Қ 17

Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының Жүсіп Баласағұн атындағы Түркістан өлкесінің тарихын зерттеу орталығы

Қ 17 Қазақ хандығы. Энциклопедия. / Бас ред. Д.П. Қожамжарова. - Тараз: ТарМПИ-дің Жүсіп Баласағұн атындағы Түркістан өлкесінің тарихын зерттеу орталығы, "Формат-Принт" баспасы, 2015. - 241 бет.

ISBN 978-601-7806-12-5

Кітапта Қазақ хандығына қатысты зерттеулердің нәтижелері барынша молынан енгізілген. Басылымда Қазақ хандығы тарихында өзіндік із қалдырған хандар, сұлтандар, билер, батырлар, ақындар мен жыраулар және оқиғалар туралы мағлұматтар қамтылған. Сонымен қатар Қазақ хандығы тарихын зерттеуге елеулі үлес қосқан ғалымдар жайлы мағлұматтар беру де назарда ұсталған.

Кітап көпшілік оқырман қауымға арналған.

ӘОЖ 94 (574)

КБЖ 63.3 (5 Қаз)

ISBN 978-601-7806-12-5                                       © "Қазақ хандығы". Энциклопедия

     © Тараз, 2015


​ӘОЖ 821.6

КБЖ 74 (қаз)-5

М 89

                   ЫБЫРАЕВ МАРАЛТАЙ

М 89          НҰРЛЫ ЖОЛ - МӘҢГІЛІК ЕЛ.

                   Тарихи дастан/ М.Ыбыраев.

- Алматы, "Эксклюзив КА", 2015.- 120 бет

ISBN 978-601-03-0223-7

М.Ыбыраевтың "Нұрлы жол - Мәңгілік Ел" деп аталатын бұл кітабында Қазақ хандығының іргесін қалаған Керей мен Жәнібек хандардан бастап бүгінгі Тәуелсіздігіміздің тұңғыш президенті Н.Ә. Назарбаевтың елге сіңірген еңбектері жыр тілінде баяндалады.

Кітап Жамбыл облысы әкімдігінің қолдауымен жарық көрді.

ӘОЖ 821.6

КБЖ 74 (қаз)-5

© Ыбыраев М., 2015

"Эксклюзив КА", 2015

ISBN 978-601-03-0223-7


Адрес: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ерубаева 16.
Телефоны: +7 (7212) 420425.
Факс: +7 (7212) 420421.
Call Center: 8-8000-80-99-88 (Звонок по Казахстану бесплатный).
Сайт библиотеки Карагандинского университета "Болашак"
Все права защищены ©